Media Magnet
 

 วัดสระเกศ ราชวรมหาิวิหาร ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และกรุงเทพมหานคร จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2551
 
   

 

 


Media Magnet
Home About Us Services Portfolio & Reference News Career Web Mail
Copyright ©2007-2008. All Right Reversed